Податоци за корисници на вода од РВ Студенчица за период 1992-2018 година

Податоци за корисници на вода од РВ Студенчица (испорачани количини од 1992 година до декември 2018 година)

Прегледи

0

Преземања

5

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Податоци за корисници на вода од РВ Студенчица за период 1992-2018 година
Опис

Податоци за корисници на вода од РВ Студенчица (испорачани количини од 1992 година до декември 2018 година)

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Сашо Штерјоски
Е-пошта на одржувачот jpstudencica@yahoo.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција месечно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Променет
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus