Отвореност (Пет ѕвезди)

Податочни сетови оценети според "Пет ѕвезди на отвореност" од Тим Бернерс Лиз - отворено лиценцирани, отворено достапни, структурирани, во отворен формат, URI за ентитети, поврзани.

Генерирано: 24/01/2021 00:59

ОпцииПреземи: CSV JSON

Резултати

  • Податочни сетови со дадена оцена: 294 / 294
  • Фреквенција на резултати
    Оцена TBC Оцена 0 Оцена 1 Оцена 2 Оцена 3 Оцена 4 Оцена 5
    14 251 1 2 26 0 0
Организација Оцена TBC Оцена 0 Оцена 1 Оцена 2 Оцена 3 Оцена 4 Оцена 5 Вкупно ѕвезди Просечна оцена
/report/openness/mtctt 0 3 0 1 19 0 0 59 2.6
/report/openness/aott3pp 0 0 0 0 5 0 0 15 3.0
/report/openness/bjiada-ha-peny6jinka-makedohnja 0 0 0 0 1 0 0 3 3.0
/report/openness/mnoa 0 8 0 0 1 0 0 3 0.3
/report/openness/mnhnctepctbo-3a-o6pa3obahne-n-hayka 0 0 0 1 0 0 0 2 2.0
/report/openness/dpxabeh-nhcnektopat-3a-3emjodejictbo 0 12 1 0 0 0 0 1 0.1
/report/openness/arehunja-3a-mjiadn-n-cnopt 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabho-npabo6pahntejictbo-ha-pm 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-3abod-3a-ctatnctnka 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/arehunja-3a-katactap-ha-hedbnxhoctn 0 5 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/ekohomnja 3 6 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mxctttt 2 9 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mbp 1 22 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/ynpaba-3a-qpnhahcncko-pa3y3habahbe 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dnpekunja-3a-3awtnta-n-cnacybahbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/abpm 0 11 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/ttpabda 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-na3apeh-nhcnektopat 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/onwtnha-kymahobo 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-3abod-3a-pebn3nja 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mnhnctepctbo-3a-od6paha-ha-pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/arehunja-3a-nottnkhybahbe-ha-pa3bojot-ha-3emjodejictboto 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mnhnctepctbo-3a-qpnhahcnn 0 22 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/jtt-ctydehhnua-knhebo 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mnhnctepctbo-3a-3emjodejictbo 0 5 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/jtt-ctpexebo 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/komncnja-3a-3awtnta-ha-npaboto-ha-cjio6odeh-npnctan 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/3dpabctbo 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/arehunja-3a-admnhnctpaunja-ha-pm 0 20 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-nchnektopat-3a-rpadexhnwtbo-n-yp6ahn3am 0 10 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-nhcnektopat-3a-wymapctbo-n-jiobctbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/fitr 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/xnbotha-cpednha-ha-rpad-ckonje 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/jtt-arpo-6ep3a 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/makedohcka-qpnjimcka-arehunja 0 5 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-cahntapeh-n-3dpabctbeh-nhcnektopat 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dyn 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/ynpaba-3a-jabhn-npnxodn-ha-pcm 2 7 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mnhnctepctbo-3a-kyjitypa 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/jtt-xndpocnctem-3jietobnua 0 13 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/arehunja-3a-jiekobn-n-mednunhckn-cpedctba 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabha-komncnja-3a-cnpehybahbe-ha-kopynunjata 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/upm 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mnhnctepctbo-3a-jiokajiha-camoynpaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/uapnhcka-ynpaba-ha-peny6jinka-makedohnja 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/jtt-cjiyx6eh-bechnk-ha-pm 0 6 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/jttb-jincnhe 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/nhcnekunckn-cobet-ha-pm 0 5 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/arehunja-3a-xpaha-n-betepnhapctbo 0 5 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabha-komncnja-3a-cnpehybahbe-ha-kopynunja 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-3abod-3a-nhdyctpncka-conctbehoct 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/aek 0 4 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/mnhnctepctbo-3a-tpahcnopt-n-bpckn 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dnpekunja-3a-padnjaunoha-cnryphoct 0 7 0 0 0 0 0 0 0.0
/report/openness/dpxabeh-nhcnektopat-3a-jiokajiha-camoynpaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0