Нефункционални линкови

Линковите на ресурсот на податочниот сет кои се пронајдени, појавуваат грешки при обидот за нивно разрешување.

Генерирано: 23/11/2020 00:59

Опции

Индекс на сите организации

Преземи: CSV JSON

Резултати

  • Нефункционален податочен сет: 5 / 20 (25%)
  • Нефункционални линкови: 5 / 126 (3%)
Податочен сет Забелешки Рес УРЛ Статус Причина Бр. на неуспешни обиди Прв неуспешен обид Последен неуспешен обид Последен успешен обид
cnpobedehn-aktnbhoctn-no-orjiacn-2019 8 -2019.xlsx URL request failed [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/d8f/62b/45-d4c2-4494-9997-2f87e6ca7bfd' 73 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded
jabhn-orjiacn-3a-bpa6otybahbe-ha-admnhnctpatnbhn-cjiyx6ehnun-2019 8 -2019.xlsx URL request failed [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/2ee/bdf/0c-fe86-421d-be38-8b7e7739b6c4' 73 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded
ncnntn-3a-admnhnctpatnbho-ynpabybahbe-2019 10 -2019.xlsx URL request failed [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/608/b12/e8-c934-471d-bf05-4bf135c6f073' 73 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded
nhtephn-orjiacn-3a-yhanpedybahbe-ha-admnhnctpatnbhn-cjiyx6ehnun-2019 8 -2019.xlsx URL request failed [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/9e6/934/51-f45a-4473-9ec2-fa7507e47c60' 73 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded
o6pa6otehn-xaji6n-n-npnrobopn-ha-admnhnctpatnbhn-cjiyx6ehnun-2019 9 -2019.xlsx URL request failed [Errno 2] No such file or directory: u'/srv/data/resources/dc7/dc8/89-c7e0-4f49-9033-b1462f82d00e' 74 Февруари 19, 2020 Ноември 22, 2020 not recorded