Нефункционални линкови

Линковите на ресурсот на податочниот сет кои се пронајдени, појавуваат грешки при обидот за нивно разрешување.

Генерирано: 24/01/2021 00:59

ОпцииПреземи: CSV JSON

Резултати

  • Нефункционален податочен сет: 10 / 294 (3%)
  • Нефункционални линкови: 11 / 558 (1%)
Организација Нефункционален податочен сет Нефункционални линкови % Нефункционални линкови
/report/broken-links/arehunja-3a-admnhnctpaunja-ha-pm 5 5 3%
/report/broken-links/ekohomnja 2 2 15%
/report/broken-links/bjiada-ha-peny6jinka-makedohnja 1 2 66%
/report/broken-links/dpxabeh-3abod-3a-pebn3nja 1 1 100%
/report/broken-links/ynpaba-3a-jabhn-npnxodn-ha-pcm 1 1 5%
/report/broken-links/arehunja-3a-mjiadn-n-cnopt 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabho-npabo6pahntejictbo-ha-pm 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-3abod-3a-ctatnctnka 0 0 0%
/report/broken-links/arehunja-3a-katactap-ha-hedbnxhoctn 0 0 0%
/report/broken-links/aott3pp 0 0 0%
/report/broken-links/mxctttt 0 0 0%
/report/broken-links/mbp 0 0 0%
/report/broken-links/ynpaba-3a-qpnhahcncko-pa3y3habahbe 0 0 0%
/report/broken-links/dnpekunja-3a-3awtnta-n-cnacybahbe 0 0 0%
/report/broken-links/abpm 0 0 0%
/report/broken-links/ttpabda 0 0 0%
/report/broken-links/mnhnctepctbo-3a-o6pa3obahne-n-hayka 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-na3apeh-nhcnektopat 0 0 0%
/report/broken-links/onwtnha-kymahobo 0 0 0%
/report/broken-links/mnhnctepctbo-3a-od6paha-ha-pm 0 0 0%
/report/broken-links/arehunja-3a-nottnkhybahbe-ha-pa3bojot-ha-3emjodejictboto 0 0 0%
/report/broken-links/mnhnctepctbo-3a-qpnhahcnn 0 0 0%
/report/broken-links/jtt-ctydehhnua-knhebo 0 0 0%
/report/broken-links/mnhnctepctbo-3a-3emjodejictbo 0 0 0%
/report/broken-links/jtt-ctpexebo 0 0 0%
/report/broken-links/komncnja-3a-3awtnta-ha-npaboto-ha-cjio6odeh-npnctan 0 0 0%
/report/broken-links/3dpabctbo 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-nchnektopat-3a-rpadexhnwtbo-n-yp6ahn3am 0 0 0%
/report/broken-links/mtctt 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-nhcnektopat-3a-wymapctbo-n-jiobctbo 0 0 0%
/report/broken-links/fitr 0 0 0%
/report/broken-links/xnbotha-cpednha-ha-rpad-ckonje 0 0 0%
/report/broken-links/jtt-arpo-6ep3a 0 0 0%
/report/broken-links/makedohcka-qpnjimcka-arehunja 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-cahntapeh-n-3dpabctbeh-nhcnektopat 0 0 0%
/report/broken-links/dyn 0 0 0%
/report/broken-links/mnhnctepctbo-3a-kyjitypa 0 0 0%
/report/broken-links/mnoa 0 0 0%
/report/broken-links/jtt-xndpocnctem-3jietobnua 0 0 0%
/report/broken-links/arehunja-3a-jiekobn-n-mednunhckn-cpedctba 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabha-komncnja-3a-cnpehybahbe-ha-kopynunjata 0 0 0%
/report/broken-links/upm 0 0 0%
/report/broken-links/mnhnctepctbo-3a-jiokajiha-camoynpaba 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-nhcnektopat-3a-3emjodejictbo 0 0 0%
/report/broken-links/uapnhcka-ynpaba-ha-peny6jinka-makedohnja 0 0 0%
/report/broken-links/jtt-cjiyx6eh-bechnk-ha-pm 0 0 0%
/report/broken-links/jttb-jincnhe 0 0 0%
/report/broken-links/nhcnekunckn-cobet-ha-pm 0 0 0%
/report/broken-links/arehunja-3a-xpaha-n-betepnhapctbo 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabha-komncnja-3a-cnpehybahbe-ha-kopynunja 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-3abod-3a-nhdyctpncka-conctbehoct 0 0 0%
/report/broken-links/aek 0 0 0%
/report/broken-links/mnhnctepctbo-3a-tpahcnopt-n-bpckn 0 0 0%
/report/broken-links/dnpekunja-3a-padnjaunoha-cnryphoct 0 0 0%
/report/broken-links/dpxabeh-nhcnektopat-3a-jiokajiha-camoynpaba 0 0 0%