Неименуван ресурс

URL: http://data.gov.mk/dataset/f1506da9-08d8-4d5f-86fe-5ed3f34cc815/resource/6b569678-6ce8-426d-9d63-3f6eefa4f6ee/download/-2020.pdf

Од апстрактот на податочниот сет

ПРЕГЛЕД на издадени решенија за овластување на инспекциски тела за вршење оцена на сообразност врз основа на Законот за безбедност на производите

Извор: Преглед на издадени Решенија за вршење на оцена на сообразност согласно Законот за безбедност ...

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 31, 2020
Креирано на непознат
Формат PDF
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација