Решение со утврдена даночна основа за данок на промет на недвижност и решение за даночно ослободување

Поднесување на даночна пријава се врши во канцеларија бр 2 во одделение за администрирање на приходи ,(даночно одделение) при Општина Куманово. -Услов за поднесување на даночна пријава е странките наведени во актот кој е предмет на заверка во даночно одделение требаат да го имаат платено данокот на имот .Доколку го имаат подмирено т.е платено данокот на недвижен имот овластените референти во канцеларија бр.2 во одделение за аддминистрирање на приходи (даночно одделение) им издаваат потврда за подмирени даноци на имот и истите се прикачуваат кон даночната пријава - Поднесувањето на даночната пријава е проследено со уплата на административна такса согласно Законот за административни такси приложувајќи оригинален заверен образец ПП 50 во износ од 250,00 денари за еден даночен обврзник и плус 50,00 денари за барањето-даночната пријава .

Прегледи

0

Преземања

1

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Решение со утврдена даночна основа за данок на промет на недвижност и решение за даночно ослободување
Опис

Поднесување на даночна пријава се врши во канцеларија бр 2 во одделение за администрирање на приходи ,(даночно одделение) при Општина Куманово. -Услов за поднесување на даночна пријава е странките наведени во актот кој е предмет на заверка во даночно одделение требаат да го имаат платено данокот на имот .Доколку го имаат подмирено т.е платено данокот на недвижен имот овластените референти во канцеларија бр.2 во одделение за аддминистрирање на приходи (даночно одделение) им издаваат потврда за подмирени даноци на имот и истите се прикачуваат кон даночната пријава - Поднесувањето на даночната пријава е проследено со уплата на административна такса согласно Законот за административни такси приложувајќи оригинален заверен образец ПП 50 во износ од 250,00 денари за еден даночен обврзник и плус 50,00 денари за барањето-даночната пријава .

Категорија/тема
  Одржувач
  Е-пошта на одржувачот
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus