Неименуван ресурс

URL: http://data.gov.mk/dataset/96ea13f5-22b1-4d34-a5f9-9b4ea105f7a0/resource/dd7a13ca-62b0-4290-b303-b2f639c083d6/download/registar-za-dodeleni-koncesii-za-eksploatacija-na-mineralni-surovini-17.10.2018.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

РЕГИСТАР ЗА ДОДЕЛЕНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Извор: РЕГИСТАР ЗА ДОДЕЛЕНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 14, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема "http://www.economy.gov.mk/doc/2469"
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација