Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - ВОДОСТОЈ

Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - ВОДОСТОЈ

Прегледи

0

Преземања

6

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - ВОДОСТОЈ
Опис

Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - ВОДОСТОЈ

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Сашо Штерјоски
Е-пошта на одржувачот jpstudencica@yahoo.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција квартално
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Кичево
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.6881537, 41.6753324], [20.6881537, 41.3240008], [21.1367945, 41.3240008], [21.1367945, 41.6753324], [20.6881537, 41.6753324]]]}
      коментари овозможени од Disqus