Невработени лица според школска подготовка ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/d50ab5d2-8e06-4a17-9285-a0e5e615a579/resource/0c9f3794-c525-4175-b962-edc2fd02c950/download/nevrabotenisporedskolskapodgotovka_201809.xls

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според школска подготовка состојба 30.09.2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 20, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 24, 2019
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Невработени лица според школска подготовка состојба 30.09.2018
Опис Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според школска подготовка состојба 30.09.2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-01-24T08:08:02.414825