Неименуван ресурс

URL: http://data.gov.mk/dataset/1c6640b6-4da6-43f2-be85-12363af62643/resource/0efbb5c4-2137-4fbd-bc66-1ad0fb8753ae/download/-.pdf

Од апстрактот на податочниот сет

Евиденција на издадени решенија за овластување на правни лица кои вршат технички преглед на возила да вршат идентификација и идентификација и оцена на техничката состојба на возилата

Извор: Евиденција на издадени решенија за овластување на правни лица кои вршат технички ...

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 31, 2020
Креирано на непознат
Формат PDF
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација